رأی شماره۵۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۲۷۸ ـ ۱۱/۷/۱۳۹۴ سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور به لحاظ خروج از

رأی شماره۵۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۲۷۸ ـ ۱۱/۷/۱۳۹۴ سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

شماره هـ/۱۲۱۲/۹۴                                                                         ۱۳۹۶/۷/۱

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ۳۰۲۷۸ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۱ سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

  مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷        شماره دادنامه: ۵۳۷       کلاسه پرونده: ۱۲۱۲/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی همتی رئیس شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۳۰۲۷۸ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

رأی هیأت عمومی

تصویب مصوبه مورد اعتراض از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است زیرا طبق بند ۹ الحاقی به ماده ۷۸ مکرر ۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۶/۸/۲۷، آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی، دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها به تصویب هیأت وزیران محول شده است و چون آیین‌نامه مربوطه تصویب شده و حق‌الزحمه اعضاء شوراها،     حقوق شهردار همان شهر منهای حق عمران تعیین شده است، تفسیر اینکه آیا تفاوت تطبیق یا همان فوق‌العاده جذب موضوع مصوبه شماره ۵۲۲۶۳/ت۳۰۱۱۹هـ ـ ۱۳۸۳/۹/۱۵ به عنوان جزئی از حقوق شهردار، در حق جلسه اعضای شورای اسلامی‌باید لحاظ شود یا خیر، در صلاحیت هیأت وزیران است و نه مرجع مقرره مورد اعتراض، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن مستند به  بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                           رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 


URL : http://www.naserifar.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=154549