رأی شماره ۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۶۰۹۵/۲/ش ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۴ و ۳۱۶۸/۳/ش ـ ۲۹/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد درخصو

رأی شماره ۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۶۰۹۵/۲/ش ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۴ و ۳۱۶۸/۳/ش ـ ۲۹/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییرکاربری

شماره هـ/۱۹۸/۹۰                                                                           ۱۳۹۶/۷/۱

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با موضوع:

« ابطال مصوبات شماره ۲/۶۰۹۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۸ و ۳/۳۱۶۸/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

  مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴       شماره دادنامه: ۵۶۳        کلاسه پرونده: ۱۹۸/۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با مدیریت آقای علی سلیمانی و وکالت خانم لیلا باقری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره‌های ۲/۶۰۵۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱، ۲/۶۰۹۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۸ و ۳/۳۱۶۸/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه وضع عوارض کسب و پیشه از بانکهای خصوصی و دولتی و همچنین عوارض تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۶۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱، ۸۲۱ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۱، ۴ ـ ۱۳۹۱/۲/۲، ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراها تشخیص داده و ابطال شده است، بنابراین به دلایل مندرج در آراء سابق‌الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شماره ۲/۶۰۹۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۸ و ۳/۳۱۶۸/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                           رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 


URL : http://www.naserifar.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=154899